Nadelhalter nach Mayo-Hegar – Needle Holder by Mayo-Hegar 114018FX

114018fx_webgr_rgb_800px.jpg


+
gerade, 18 cm
straight, 18 cm