Otoskop Set, ri-scope® – Otoscope Set, ri-scope® 806810FX

806810fx_webgr_rgb_800px.jpg


+
2,5 V
2.5 V