Ringkürette nach Cappabianca-de Divitiis – Ring Curette by Cappabianca-de Divitiis 418353FX

418353fx_webgr_rgb_800px.jpg


+
Spitze 45° gewinkelt, scharf, Ø 5 mm
tip angled 45°, sharp, Ø 5 mm