Nasenrachenzange nach Jatho – Epipharyngeal Forceps by Jatho 401600FX

401600fx_webgr_rgb_800px.jpg


+
horizontal öffnend, NL 15 cm
horizontal opening, WL 15 cm