Septumrichtzange nach Walsham – Septum Straightening Forceps by Walsham 343100FX

343100fx_webgr_rgb_800px.jpg


+
zerlegbar, 21,5 cm
detachable, 21.5 cm